Často kladené otázky

Nejvýhodnějším způsobem uzavření penzijního připojištění je sjednání připojištění přes internet, tedy přes tento portál. Jelikož se tímto způsobem sjednává připojištění bez osobního jednání s poradcem, zpracovali jsme pro vás na tomto místě odpovědi na nejčastější dotazy zájemců o uzavření penzijního připojištění. Pokud zde nenajdete odpověď na svoji otázku nebo si nebudete něčím jistí, vyplňte formulář a pošlete nám dotaz, nebo volejte analytika na lince.

1.Kdo může mít uzavřeno penzijní připojištění?

Fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky nebo na území členského státu EU pokud je účastna důchodového pojištění (prokáže svým rodným číslem), je poživatelem důchodu z českého důchodového pojištění nebo je poživatelem veřejného zdravotního pojištění v České republice (identifikace pomocí čísla pojištěnce)

2.Může penzijní fond zbankrotovat?

Penzijní fondy podléhají přísnému regulačním režimu ČNB a ze zákona se nemohou dostat do ztráty. Vklady nejsou pojištěny ani garantovány, ovšem systém regulací a způsoby investování činí z penzijního připojištění jednu z nejbezpečnějších investic.

3.Na jaké období lze penzijní připojištění uzavřít?

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a končí podáním písemné výpovědi.

4.Jakým způsobem lze penzijní připojištění ukončit a kdy vznikne nárok na výplatu?

Penzijní připojištění lze ukončit následovně:

  • předčasně ukončit/ s výplatou odbytného. Nárok na odbytné můžete uplatnit v případě, že jste uhradili minimálně 12 měsíčních plateb. Nárok na státní příspěvek od začátku spoření ani na výnosy z příspěvků od státu v tomto případě nevzniká.
  • Starobní penze. Na tuto penzi vzniká nárok po dosažení 60. roku věku a je-li splněna podmínka úhrady minimálně 6o měsíčních plateb. Sami si zvolíte způsob výplaty, buď si vyberete najednou celou naspořenou částku, nebo vám budou naspořené peníze vypláceny průběžně jednou za měsíc.
  • Výsluhová penze. Výplata je podmíněna splněním minimální pojištěné doby 15 let a vyplatit lze až polovinu naspořených prostředků
  • Invalidní penze. Tuto penzi lze nárokovat po přiznání plného invalidního důchodu a při splnění podmínky minimální pojištěné doby 36 měsíců.

5. Jakým způsobem lze uzavřít smlouvu o penzijním připojištění?

Penzijní připojištění sjednáte uzavřením Smlouvy o penzijním připojištění s vybraným penzijním fondem. Smlouva vstupuje v platnost obvykle prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla smlouva uzavřena, tedy podepsána.

6. Obdržím informace o přijetí, zaregistrování a platnosti smlouvy?

Každý nový klient obdrží potvrzení o registraci Smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem, obvykle během týdně až 10 dní.

7. Může mi někdo na penzijní připojištění přispívat?

Na penzijní připojištění vám může přispívat zaměstnavatel nebo jakákoli další osoba, nutný je váš souhlas.

8. Mám těsně před důchodem. Mohu si založit penzijní připojištění?

Ano, můžete. Uzavření penzijního připojištění není limitováno věkem zájemce.

9. Kdo získá peníze z mého penzijního připojištění v případě mojí smrti?

Smlouvou o penzijním připojištění můžete určit tzv. oprávněnou (obmyšlenou) osobu, které budou v případě vaší smrti peníze z vašeho účtu vyplaceny. Těchto osob může být i více a kdykoli v průběhu trvání penzijního připojištění je můžete změnit, vyloučit, přidat další. Pokud není smlouvou oprávněná osoba stanovena, stává se penzijní připojištění předmětem dědického řízení.

10. Jaké jsou hlavní výhody penzijního připojištění?

  • vysoký státní příspěvek ve výši až 1800 Kč ročně
  • pokud naspoříte ročně více než 6000 Kč, vztahuje se na prostředky daňová úleva
  • nízká rizikovost a dobrá stabilita systému díky regulaci
  • každoroční zhodnocení prostředků

11. V jaké výši mám příspěvky hradit?

Minimální částka měsíčního příspěvku účastníka je stanovena na 100 Kč. Horní hranice stanovena není. Můžete si zvolit takovou výši, která odpovídá vaší finanční situaci. Měsíční příspěvek, při kterém dosáhnete maximálního zhodnocení, resp. nejvyššího možného státního příspěvku a daňového zvýhodnění, a který z tohoto důvodu doporučujeme, činí 1500 Kč měsíčně.

12.Mohu si založit dvě penzijní připojištění?

Nemůžete. Každá osoba může mít uzavřenu pouze jednu smlouvu o penzijním připojištění.

13.Jak mám postupovat při uplatňování daňových úlev?

Po skončení účetního období, kterým je kalendářní rok, obdržíte od penzijního fondu návod, jak postupovat při uplatnění daňových úlev, a potvrzení o zaplacených příspěvcích. Toto potvrzení doložte k daňovému přiznání, které můžete podat sami, přes vaši účetní nebo do poloviny února odevzdejte potvrzení od penzijního fondu vašemu zaměstnavateli, resp. mzdové účtárně, jež za vás daňové přiznání podává. V případě, že se jedná o první rok trvání penzijního připojištění, doložte rovněž smlouvu o penzijním připojištění.

14.Co mám udělat, pokud chci změnit penzijní fond?

Pokud vám zatím nevznikl nárok na výplatu penze, uzavřete Smlouvu o penzijní připojištění s novým penzijním fondem. Svému stávajícímu fondu doručte výpověď a současně žádost o převod peněz do nového fondu. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Po dobu, kdy běží výpovědní lhůta, což jsou zpravidla 2 měsíce, budete platit příspěvky původnímu fondu. Nový penzijní fond vám započte celou dobu spoření u minulého fondu.

Pokud vám již vznikl nárok na výplatu starobní penze, nechte si penzi vyplatit jednorázově a uzavřete novou smlouvu s novým penzijním fondem.

15.Přijdu při přechodu k jinému fondu o nějaké peníze?

Pokud je pojištěná doba kratší než 5 let, budete hradit poplatek, který může činit až 800 Kč. Výši poplatku určuje každý fond individuálně dle svého sazebníku. Penzijní fond převede všechny peníze, včetně všech příspěvků a podílů na výnosech.

16. Jak mám postupovat, pokud z nějakého důvodu nebudu moci hradit příspěvek?

Musíte tuto skutečnost písemně oznámit penzijnímu fondu a domluvit se s ním na řešení, kterým může být:

přerušení placení. Stanovíte si dobu přerušení placení, ve které nebudete hradit příspěvky. Za toto období nemáte nárok na příspěvky od státu. Rovněž se tato doba nezapočítává do doby spoření.

Odklad placení. Může trvat po dobu maximálně 12 měsíců. Po vypršení doby odkladu pak ve lhůtě do jednoho měsíce můžete příspěvky doplatit. Za dobu odkladu nevzniká nárok na státní příspěvek, ale tato doba se započítává jako doba spoření.

Pokud písemně neohlásíte přerušení či odklad placení, vystavujete se riziku, že bude vaše Smlouva ze strany fondu zrušena.

17. Mohu smlouvu ukončit dříve a peníze si vybrat?

Ano. Smlouvu lze vypovědět kdykoli, nejdříve však po uplynutí 12 měsíců a uhrazení plateb za toto období.

V takovém případě vám vzniká nárok na odbytné. To se skládá z vašich příspěvků, event. s příspěvku zaměstnavatele, a z připsaných výnosů. Příspěvky zaměstnavatele a připsané výnosy podléhají 15 % dani z příjmů. Státní příspěvek nenáleží.

 Online výpočty, ceny z oblasti pojištění, financí, hypoték na kalkulačka.eu

Online pojištění, které můžete levně uzavřít najdete rovněž zde: Pojištění domácnosti, které ochrání vaši domácnost před nahodilými událostmi, výběr slev na Pojištění nemovitosti, penzijní fondy a jejich výsledky zde na Penzijní připojištění, Jste-li např. sportovec či odjíždíte na dovolenou Úrazové pojištění, Kalkulačku a poradnu ohledně pojištění vozidel zde ohledně zákonného pojištění - Povinné ručení, levné srovnání životních pojistek na Životní pojištění, rozlišení povinného ručení a havarijního pojištění na Pojištění vozidel, informace k zabezpečení na stáří a penzi od jednotlivých fondů: Penzijní připojištění,